REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w Sklepie internetowym euromarserwis.pl dostępnym pod adresem https://www.euromarserwis.pl/ prowadzony jest przez firmę F.H.U. EUROMAR Wojciech Jakubek z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Arki Bożka 3c, NIP 6262190039, REGON 276484975, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Bytom pod numerem 25921 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - F.H.U. EUROMAR. Wojciech Jakubek z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Arki Bożka 3c, NIP:6262190039, REGON: 276484975

Sklep Internetowy - sklep działający w domenie www.euromarserwis.pl powadzony przez Sprzedawcę,

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.euromarserwis.pl.

Towar - rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Usługa serwisowa - oznacza usługę naprawy przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Opinie – oznaczają zamieszczone na Stronach Internetowych Sklepu przez Klienta oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Skepie Internetowym.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 13. Klient otrzymuje dokument zakupu drogą elektroniczną lub w formie papierowej dołączony wraz z zakupionym produktem.
 14. Zamówione produkty dostarczamy: do paczkomatów InPost w cenie 12,99zł brutto, pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD przy przedpłacie na konto - 16,50zł brutto, za pobraniem 24,00zł brutto, produkty można odebrać bezpłatnie w siedzibie firmy.
 15. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny, w terminie trzech dni od zawarcia umowy, Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym może odstąpić od umowy i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 16. Towary w dziale "Promocje" na Stronie Internetowej Sklepu jeżeli są ograniczone ilościowo, realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, są wyrażone w polskiej walucie i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. BLIK-iem, kartą płatniczą, szybkim przelewem poprzez zewnętrzny system płatności PŁACĘ ONLINE IMOJE, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski SA. z siedzibą w w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC)INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ing.pl; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PŁACĘ ONLINE IMOJE o dokonaniu płatności przez Klienta);
 3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 4. płatność przy odbiorze w naszym sklepie: gotówką, BLIK-iem lub kartą płatniczą.
 5. za pomocą formuły zakupowej “Kup z Twisto”, obsługiwany przez firmę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu “Kup z Twisto” o dokonaniu płatności przez Klienta).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Oferta zawarta na Stronie Internetowej Sklepu nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: stany, ceny ilości produktów i usług mogą się różnić.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 12. Koszty dostawy: do paczkomatów InPost w cenie 16.50 zł brutto, pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD przy przedpłacie na konto - 22.00 zł brutto, za pobraniem 29.00 zł brutto, produkty można również odebrać bezpłatnie w siedzibie firmy.

§ 7 Rękojmia - odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad tzn. towar jest zgodny z umową sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę - jest niezgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. 
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, posiada wadę, Klient może:
 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad zgodny z umową sprzedaży lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

6. Odpowiadamy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, bez względu czy przedmiotem sprzedaży był Towar nowy lub używany.

7. Uprawnienia związane z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową za wady sprzedawanych produktów dotyczące przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością są traktowane przez Sprzedawcę tak samo jak dla Klientów. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w zakresie ewentualnych wad Towaru do Umowy Sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności Towaru z umową.

8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, http://www.katowice.wiih.gov.pl

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@euromarserwis.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu).
 5. Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie. 
 6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 7. Reklamowany towar powinien posiadać oryginalne wyposażenie.
 8. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
 9. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
 10. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 11. Strona Internetowa Sklepu i Sprzedawca działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które znajdziecie Państwo w Kodeksem cywilnym i na stronach UOKiK opisujących dokładnie Państwa uprawnienia, będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

§ 9 Gwarancja na towary

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sposób przebiegu Gwarancji zawarty jest w § 8 Reklamacje.
 4. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: FHU Euromar ul. Arki Bożka 3c, 41-902 Bytom, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 5. Gwarancją nie są objęte:
 1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),
 2. uszkodzenia powstałe na skutek kontaktu z cieczą oraz środków dezynfekujących,
 3. towary rozbierane lub naprawiane przez osoby trzecie poza naszym serwisem i nie zostały do tego uprawnione,
 4. towary z uszkodzoną / zerwaną plombą gwarancyjną.

§ 10 Gwarancja wykonanej usługi serwisowej

 1. Czas gwarancji podany jest zawsze w opisie usługi na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest firma FHU EUROMAR w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 3c. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do sprzedającego.
 3. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady wykonanej usługi urządzenia objętego gwarancją. Podzespoły, w których stwierdzone zostaną wady produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą naprawione lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się własnością sprzedawcy.
 4. Naprawione urządzenie mimo zastosowania niezbędnych komponentów / uszczelek oraz zgodnie ze sztuką nie jest wodoodporne oraz kurzoodporne Naprawa w naszym serwisie wiąże się z utratą wodoodporności na urządzenie udzielone przez producenta.
 5. Urządzenie / produkt  będący przedmiotem reklamacji można dostarczyć bezpośrednio do gwaranta osobiście, albo za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.
 6. Gwarancją nie są objęte:
 1. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych),
 2. uszkodzenia powstałe na skutek kontaktu z cieczą oraz środków dezynfekujących,
 3. urządzenia rozbierane lub naprawiane przez osoby trzecie poza naszym serwisem i nie zostały do tego uprawnione,
 4. urządzenia z uszkodzoną / zerwaną plombą gwarancyjną.

7. Sposób przebiegu Gwarancji wykonanej usługi serwisowej zawarty jest w § 8 Reklamacje.

8. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć urządzenie z wadliwie wykonaną usługą serwisową na adres Sprzedawcy: FHU Euromar ul. Arki Bożka 3c, 41-902 Bytom, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

wzór odstąpienia od umowy (PDF) - plik do pobrania (53.81kb)

_________________________________________

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

_________________________________________

………………, ….…………………. 

Data, miejscowość 

..................................................................

                    Imię i nazwisko 

.................................................................. 

                    Adres zamieszkania 

.................................................................. 

                        e-mail

..................................................................

                        Nr. telefonu

FHU EUROMAR WOJCIECH JAKUBEK

Ul. Arki Bożka 3c

41-902 Bytom

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

·         umowy sprzedaży następujących rzeczy**

·         umowy dostawy następujących rzeczy**

·         umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

1.            …........................................................................

2.            …........................................................................

3.            …........................................................................

4.            …........................................................................

5.            …........................................................................

6.            …........................................................................

7.            …........................................................................

8.            …........................................................................

9.            …........................................................................

10.          …........................................................................

 Data zawarcia umowy/odbioru* :  .............................................................

                                                                                             ..........................

                                                                                              podpis Konsumenta

_________________________________________

§ 12 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. Formularz kontaktowy;
 2. Newsletter;
 3. Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

13. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 13  Zasady i warunki zamieszczania Opinii na Stronach Internetowych Sklepu

 1. Do zamieszczania opinii dotyczących Towarów lub Usług serwisowych oferowanych na Stronach Internetowych Sklepu uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem, posiadający indywidualne konto w Sklepie Internetowym.
 2. Opinie powinny odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności oraz powinny oceniać jakość wykonanej Usługi serwisowej. 
 3. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej wyłącznie w języku polskim oraz w formie graficznej poprzez przyznanie wybranej przez Klienta liczby gwiazdek. Na podstawie Opinii Klientów dany Towar opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Klientów pod danym Towarem. 
 4. Klient, zamieszczając Opinie na Stronach Internetowych Sklepu zapewnia i oświadcza, że Opinie:
 1. są wynikiem jego własnej intelektualnej pracy i jest ich jedynym autorem, któremu przysługują wszelkie prawa do nich (w tym prawa autorskie i prawa zależne),
 2. są prawdziwe, zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego.

5. Klient zgadza się i potwierdza, że nie będzie zamieszczać Opinii:

 1. świadomie fałszywych, nieścisłych lub mylących,
 2. z tytułu których Klient otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia,
 3. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu,
 4. naruszających prawa osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, praw do publikacji lub prywatności,
 5. zawierających dane kontaktowe, w tym w szczególności imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe lub inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail),
 6. naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 7. posiadających charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę (podmiot),
 8. nie odnoszących się w całości lub w części do opiniowanych Towarów,
 9. zawierających odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali,
 10. zawierających wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki.

6. Sprzedawca nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Klientów, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie w przypadku stwierdzenia sprzeczności Opinii z niniejszym Regulaminem. 

7. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po utworzenia Konta Klienta i dokonaniu Rejestracji ale powinno nastąpić po skorzystaniu ze Sklepu Internetowego, w szczególności po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym zamieszczenie Opinii jest możliwe w każdym czasie.

8. Wystawiona Opinia przez Klienta będzie widoczna na Stronach Internetowych Sklepu po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone Opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar lub Usługę oferowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Jeśli Opinie nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem to po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę są publikowane zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych Opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

10. Jeśli Klient chce usunąć Opinię zamieszczoną przez niego na Stronach Internetowych Sklepu może zwrócić się w tym celu do Sprzedawcy przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na Stronach Internetowych Sklepu.

11. Z chwilą zamieszczenia Opinii na Stronach Internetowych Sklepu, Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania przez Sprzedawcę z Opinii na następujących polach eksploatacji: 

 1. rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera,
 3. wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Sprzedawcę), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii. 

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane przez Klientów w Serwisie w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa. 

§ 14 Ochrona danych osobowych - informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności PŁACĘ ONLINE IMOJE, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce ING Bank Śląski SA. z siedzibą w w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; NIP 634-013-54-75; o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC)INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ing.pl; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 1
 10. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez “Kup z Twisto” jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970
 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 14. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 17. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera)
 18. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 19. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 20. Administrator, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów przekazywane podczas procesów rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 21. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. kurierzy
 3. operatorzy płatności
 4. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 5. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.

POBIERZ OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN (PDF) - PLIK DO POBRANIA 283.76KB

REGULAMIN Z DNIA 01.01.2023 R. OBOWIĄZUJĄCY DO 29.02.2024 R. (PDF) - PLIK DO POBRANIA 257.37KB

REGULAMIN Z DNIA 13.09.2021 R. OBOWIĄZUJĄCY DO 31.12.2022 R. (PDF) - PLIK DO POBRANIA 266.16kB

Śledź nas na Facebooku